RADIO CÔNG GIÁOLỊCH PHÁT SÓNG - ĐÀI CHÂN LÝ Á CHÂU/button

Thời gianNội dung chương trình
0000 - 0030Giờ Lòng Chúa Thương Xót
0030 - 0100Học hỏi Kinh thánh
0100 - 0130Câu chuyện gia đình
0130 - 0200Nói với giới trẻ
0200 - 0300Thánh ca
0300 - 0330Lẽ Sống
0330 - 0400Đạo lý cho thiên niên kỷ mới
0400 - 0430Học hỏi Kinh thánh
0430 – 0500Phút cầu nguyện
0500 – 0530Bài giảng Chúa nhật
0530 – 0600Câu chuyện gia đình
0600 – 0630Kinh Truyền tin và Kinh Mân côi
0630 – 0700Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
0700 – 0730Lẽ Sống
0730 – 0800Nói với giới trẻ
0800 – 0830Học hỏi Kinh thánh
0830 – 0930Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
0930 – 1000Bài giảng Chúa nhật
1000 – 1030Đạo lý cho thiên niên kỷ mới
1030 – 1100Phút cầu nguyện
1100 – 1130Tin tức và thời sự
1130 - 1200Câu chuyện gia đình
1200 – 1230Kinh Truyền tin và Kinh Mân côi
1230 – 1330Thánh ca
1330 – 1400Phát lại Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
1400 – 1430Nói với giới trẻ
1430 – 1500Lẽ Sống
1500 – 1530Giờ Lòng Chúa Thương Xót
1530 – 1600Tin tức và thời sự
1600 – 1630Phút cầu nguyện
1630 – 1700Học hỏi Kinh thánh
1700 – 1730Bài giảng Chúa nhật
1730 – 1800Phát lại Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
1800 – 1830Lẽ Sống
1830 – 1900Đạo lý cho thiên niên kỷ mới
1900 – 1930Nói với giới trẻ
1930 – 2000Câu chuyện gia đình
2000 – 2100Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
2100 – 2130Giờ Lòng Chúa Thương Xót
2130 – 2200Đạo lý cho thiên niên kỷ mới
2200 – 2300Phát lại Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
2300 – 2330Bài giảng Chúa nhật
2330 – 0000Phút cầu nguyện