Thánh lễ trực tuyến : CHÚA NHẬT XXI TN 19:30-21.08.2021

 Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 21 thường niên

Lưu ý: Tham dự Thánh lễ trực tuyến được hiểu là phải tham dự đúng tại thời điểm Thánh lễ đó đang được cử hành.

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn